0

Shopping cart

0 Producten

U hebt niets in uw winkelwagen.

Bekijk uw winkelwagen

Meer dan 40 jaar ervaring in de adult toys industrie

Meer dan 50.000 producten op voorraad

Grootste staal leverancier van Europa

Gespecialiseerd in BDSM & GAY

Algemene voorwaarden

1. Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


Gebruiker: O-Products B.V.
Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met gebruiker een overeenkomst aangaat of is aangegaan.
Overeenkomst: elke overeenkomst waarbij gebruiker zaken en/of rechten, waaronder gebruiksrechten, levert en/of diensten verleent aan afnemer


2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van gebruiker en op elke rechtsverhouding tussen gebruiker en afnemer, inbegrepen de rechtsverhoudingen die ontstaan uit de website van gebruiker:
www.oproducts.nl
2.2 Deze versie van de algemene voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de algemene voorwaarden.
2.3 De door afnemer gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing.
2.4 Gebruiker is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gaan in één maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de website van gebruiker. Indien afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.


3. Aanbiedingen en prijs
3.1 Alle door gebruiker gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, gebruiker is te allen tijde gerechtigd aanbiedingen te herroepen.
3.2 Iedere omschrijving wordt bedoeld als aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden. Terzake zaken waarvan geen foto afgebeeld staat op de website kan voorafgaande aan de bestelling een afbeelding van deze producten worden opgevraagd.
3.3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een tot stand gekomen overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Wanneer een wijziging en/of aanvulling zoals in dit lid bedoeld, wordt overeengekomen dan geldt die wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald.
3.4 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Er geldt een minimum bedrag van 150 euro per order.
3.5 Indien materiaalprijzen, lonen, vrachten, assurantiepremies, belastingen, valutakoersen en/of factoren die de prijs mede bepalen meer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst worden verhoogd, dan kunnen de prijzen worden vermeerderd met deze verhogingen. Indien gebruiker de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst om hem moverende redenen wenst te verhogen, dan zal hij van die prijsverhoging kennis geven aan de afnemer die alsdan het recht heeft de overeenkomst te annuleren
3.6 Iedere order van een voor de gebruiker tot dusverre onbekende afnemer wordt steeds aanvaard onder de voorwaarde dat uit verkregen informatie zijn kredietwaardigheid voldoende blijkt.


4. Levering en transport
4.1 Als plaats van levering geldt het door de afnemer aan te geven afleveringsadres. Transport- en verzendkosten van de goederen naar het door afnemer op te geven afleveringsadres zijn voor rekening van afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Transport- en verzendkosten worden berekend naar gelang het land en per colli.
4.2 Indien omtrent het transport niets is geregeld, alsook indien afnemer in gebreke blijft tijdig vervoer te stellen, geldt als plaats van levering de plaats waar de goederen zich op het tijdstip van verkoop bevinden.
4.3 Indien vermeld zal een levertermijn slechts als richtlijn c.q. indicatie gelden. De afnemer kan aan een levertermijn geen rechten ontlenen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.4 De leveringsvoorwaarden van gebruiker zijn vrijblijvend en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor gebruiker geldende omstandigheden, en, voor zover afhankelijk van de prestaties van derden, op de door die derden aan gebruiker verstrekte gegevens.
4.5 De levertermijn zal door gebruiker zoveel mogelijk in acht zal worden genomen, met dien verstande dat indien de levertermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden de afnemer het recht heeft ontbinding van de overeenkomst te verzoeken, behoudens indien hij zelf in verzuim is.
4.6 Indien de leveringstermijn wordt overschreden heeft de afnemer geen recht op vordering van boete en/of schadevergoeding. Mocht door onrechtmatig handelen of ernstig nalaten van gebruiker toch een recht van schadevergoeding voor afnemer ontstaan, dan is deze schadevergoeding begrensd tot het factuurbedrag van de niet binnen de gestelde termijn geleverde goederen.
4.7 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om in gedeelten te leveren.
4.8 Afnemer is gehouden de zaken onmiddellijk na levering te controleren op gebreken.
4.9 De afnemer kan er geen beroep meer op doen dat het geleverd niet beantwoordt aan de overeenkomst indien de afnemer gebruiker daarvan niet binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk van in kennis stelt. Indien een zaak niet aan de overeengekomen specificatie voldoet, heeft gebruiker het recht om, in afwijking van het vorenstaande, een vervangende zaak ter beschikking van afnemer te stellen voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar zou zijn.
4.10 Indien afnemer met de betaling van een schuld aan gebruiker – uit welke hoofde ook – in gebreke blijft, is gebruiker gerechtigd de uitvoering van een order op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, eventuele verdere levering te weigeren en/of de betalingsvoorwaarden te wijzigen.
4.11 Bij een niet of niet tijdig afnemen van de goederen door afnemer zal gebruiker afnemer gedurende maximaal 5 (vijf) werkdagen in de gelegenheid stellen de goederen af te nemen, op- en -weg te halen van de plaats waar gebruiker ze voor rekening en risico van afnemer heeft opgeslagen. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van afnemer. Indien afnemer de goederen niet binnen de termijn van 5 (vijf) werkdagen afneemt, heeft gebruiker het recht om te zijner keuze hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden te verklaren, een en ander onverminderd het recht van gebruiker om daarnaast van afnemer volledige schadevergoeding te vorderen.


5. Risico
5.1 De goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor rekening en risico van afnemer, tenzij door gebruiker wordt geleverd op basis van de conditie “franco thuis/grens”, welke conditie in dat geval schriftelijk moet zijn overeengekomen. In dat geval gaat het risico van de zaken over op de afnemer nadat gebruiker heeft getracht de zaken aan het door de afnemer aangegeven adres af te leveren. De wijze van verzending wordt bepaald door gebruiker.
5.2 Indien het vervoer van de zaken door of vanwege de afnemer geschiedt, gaat het risico over op de afnemer zodra de zaken uit de macht van gebruiker zijn geraakt.
5.3 Het risico gaat tevens over op de afnemer nadat gebruiker afnemer heeft medegedeeld dat de zaken door gebruiker of derden ter beschikking van de afnemer gehouden worden.
5.4 De door gebruiker verstrekte emballage- en verpakkingsmiddelen zijn van de levering af voor rekening en risico van afnemer.
5.5 Afnemer kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade, veroorzaakt door het onzorgvuldig openen van de verpakking(en).
5.6 Voor eventuele toerekenbare tekortkoming van de vervoerder is gebruiker nimmer aansprakelijk.


6. BTW en accijnzen
6.1 Indien de levering als een met 0% BTW belaste intra-communautaire transactie (in de zin van artikel 28 quater sub A van EU richtlijn 91/680 van de Europese Raad) wordt aangemerkt, dient afnemer -indien afnemer het vervoer regelt- aan gebruiker tijdig voor het moment voor levering schriftelijk te bevestigen welk BTW nummer afnemer voor iedere transactie afzonderlijk gebruikt en dat het product door of namens afnemer naar een andere EU Lidstaat wordt vervoerd. Indien gebruiker in bovenstaand beschreven geval naar zijn beoordeling voldoende bewijs heeft dat het om een met 0% BTW belaste intra-communautaire transactie gaat, en als gevolg daarvan met 0% BTW factureert, overhandigt afnemer aan gebruiker zo spoedig mogelijk documenten waaruit blijkt dat het product daadwerkelijk naar een andere EU Lidstaat is vervoerd.
6.2 Afnemer is aansprakelijk voor door gebruiker af te dragen BTW, verhogingen en boetes indien genoemde documenten niet tijdig door gebruiker worden ontvangen. Indien het BTW nummer niet tijdig bij de fiscale autoriteiten kan worden geverifieerd, of indien bij verificatie bij de fiscale autoriteiten blijkt dat het BTW nummer niet gebruikt kan worden, wordt de levering geacht een binnenlandse levering te zijn en wordt dienovereenkomstig BTW in rekening gebracht.
6.3 Indien gebruiker het vervoer regelt en het bewijsmateriaal dat het product de EU Lidstaat van vertrek heeft verlaten door de fiscus als niet afdoende wordt verklaard, zal afnemer een uiterste inspanning verrichten om het bewijs alsnog voldoende te maken.
6.4 Gebruiker zal -wanneer daar naar het oordeel van gebruiker in redelijkheid aan te voldoen is- op verzoek van afnemer voor accijnsgoederen een geleidedocument (AGD) opmaken voor het vervoer van de goederen naar een door afnemer aangegeven entrepot, dan wel een geregistreerd of niet geregistreerd bedrijf. Afnemer is verplicht schriftelijk voor het opmaken van het geleidedocument aan gebruiker bekend te maken (i) de naam en handtekening van de geautoriseerde persoon of personen die bevoegd zijn om voor ontvangst van de goederen te tekenen alsmede (ii) het betreffende accijnsnummer.
6.5 Afnemer is in geval van een FOB/FCA levering aansprakelijk voor alle belastingen, heffingen, verhogingen en boetes die het gevolg zijn van overtredingen of onregelmatigheden tijdens het vervoer of tekorten bij de ontvangst van goederen door de geadresseerde van het geleidedocument.
6.6 Afnemer is in geval van een CIF/CFR levering aansprakelijk voor alle belastingen, heffingen en boetes die het gevolg zijn van tekorten bij de ontvangst van de goederen door de geadresseerde van het geleidedocument. Verder is afnemer verplicht het terugzendingsexemplaar van het geleidedocument, getekend door de daartoe bevoegde persoon, aan gebruiker te retourneren.


7. Betaling
7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn dertig (30) dagen te rekenen vanaf factuurdatum.
7.2 Gebruiker is gerechtigd iedere gedeeltelijke levering te factureren.
7.3 Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de afnemer zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
7.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn zal de afnemer over het openstaande bedrag twee procent (2 %) rente per maand verschuldigd zijn.
7.5 Na het verstrijken van de betalingstermijn is gebruiker zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling c.q. aanzegging gerechtigd buitengerechtelijke incassomaatregelen te nemen. Gebruiker is gerechtigd de met die maatregelen gemoeide kosten op afnemer te verhalen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent (15 %) van het verschuldigde, rente niet inbegrepen, met een minimum van 250 euro tenzij deze kosten hoger zijn.
7.6. Na het verstrijken van de betalingstermijn is gebruiker zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling c.q. aanzegging gerechtigd rechtsmaatregelen te nemen. Gebruiker is gerechtigd de kosten gemoeid met die maatregelen integraal, dus in afwijking van enige forfaitaire proceskosten vergoedingsregeling, op de afnemer te verhalen.


8. Imputatie en verrekening
8.1 Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde kosten, in de tweede plaats op de verschenen vertragingsrente en in de laatste plaats tot voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
8.2 Verrekening van enige vordering die de afnemer op gebruiker mocht hebben, is uitgesloten.
8.3 Het is de afnemer behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker niet toegestaan enige vordering die de afnemer op gebruiker mocht hebben te bezwaren of te vervreemden.


9. Boete
Bij enige tekortkoming in de nakoming van enige verplichting die de afnemer jegens gebruiker heeft, verbeurt de afnemer zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare niet voor matiging vatbare boete gelijk aan twintig procent (20%) van de geldelijke waarde van de verplichting.


10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Zolang de geleverde goederen met alle bijkomende kosten en verrekeningsposten niet integraal door afnemer zijn betaald, blijven de goederen het eigendom van gebruiker en behoudt gebruiker zich het recht voor de goederen zonder aankondiging vooraf retour te nemen. Ook in geval door gebruiker op krediet wordt geleverd, dan wel nog vorderingen uit anderen hoofde door afnemer aan gebruiker verschuldigd is, blijven de door gebruiker geleverde goederen haar eigendom totdat respectievelijk het krediet geheel afgelost is danwel ook de overige vorderingen geheel zijn voldaan.
10.2 Met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud worden alle leveringen door gebruiker als een geheel beschouwd, ook al komen zij uit verschillende orders voort, zodat de eigendom van de goederen, waarvan de facturen voldaan zijn bij gebruiker blijft tot het tijdstip dat alle door gebruiker geleverde goederen door afnemer volledig zijn betaald.
10.3 Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
10.4. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom aan afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van afnemer bevinden, behoudt gebruiker zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die gebruiker dan uit welke hoofde dan ook tegen de koper mochten hebben.
10.5 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid als herkenbaar als de eigendom van gebruiker te bewaren. Afnemer is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan gebruiker op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van afnemer op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekering zullen, zodra gebruiker te kennen geeft dit te wensen, door afnemer aan gebruiker worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen van gebruiker op afnemer.
10.6 Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekort schiet of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekort schieten, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Eventuele gedeeltelijke creditering van afnemer zal geschieden tegen de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming vervallen kosten.
10.7 Het is afnemer toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is afnemer verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel. Afnemer verbindt zich voorts vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker. Afnemer verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra gebruiker de wens daartoe te kennen heeft gegeven, aan gebruiker te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen van gebruiker, uit welke hoofde dan ook tegen afnemer.
10.8 Indien gebruiker het recht uit het eigendomsvoorbehoud niet kan uitoefenen, dan is afnemer aan gebruiker verschuldigd een onmiddellijk opeisbare boete van 10 % van de door hem aan gebruiker
verschuldigde hoofdsom, met een minimum van 250 euro per dag of gedeelte daarvan dat afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichting en gebruiker in de gelegenheid te stellen het haar toekomende recht uit het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, al het voorgaande onverminderd alle overige rechten van gebruiker uit de met afnemer gesloten overeenkomst, de wet en deze voorwaarden.


11. Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van gebruiker is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door afnemer op grond van de overeenkomst aan gebruiker betaalde bedragen.
11.2 Gebruiker is bij een haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met afnemer nooit aansprakelijk voor door de afnemer geleden indirecte- dan wel gevolgschades, waaronder meer in het bijzonder - maar niet uitsluitend - gederfde winst, omzet, en gemiste inkomsten begrepen worden, en is derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden.
11.3 Schade waarvoor gebruiker aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan gebruiker te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
11.4 Gebruiker is nimmer aansprakelijk, noch in Nederland, noch daarbuiten, voor letselschade of andere schade verband houdende met door afnemer of derden in het verkeer gebrachte zaken, ook al zijn die zaken oorspronkelijk door gebruiker geleverd.
11.5 Afnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor het naleven en respecteren van internationale wet- of regelgeving bij het (doen) exporteren of importeren van de zaken van gebruiker naar/in een ander land dan Nederland. Gebruiker accepteert te dier zake geen enkele aansprakelijkheid.
11.6 Gebruiker is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele parallel import door afnemer.
11.7 Voor zover niettemin in rechte of middels een vaststellingsovereenkomst onherroepelijk is vastgesteld dat de verantwoordelijkheid bij gebruiker rust voor onjuiste export/parallel import, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot maximaal de hoogte van het betreffende factuurbedrag.
11.8 Gebruiker is voor geleverde zaken met mankementen en/of verkeerde grondstoffen niet aansprakelijk, behoudens indien aansprakelijkheid in rechte of bij vaststellingsovereenkomst onherroepelijk is vastgesteld, met een maximum van ten hoogste het factuurbedrag.


12. Reclames, exoneraties en wettelijke voorschriften
12.1. Reclames van de afnemer worden slechts aanvaard indien zij binnen acht (8) dagen na levering schriftelijk ter kennis van gebruiker zijn gebracht en de klachten duidelijk zijn beschreven. In geval echter de reclame verborgen gebreken betreft, welke uitsluitend bij gebruik door de consument kunnen blijken, dan zal de reclame uitsluitend aanvaard kunnen worden indien zij schriftelijk ter kennis van gebruiker wordt gebracht binnen acht (8) dagen na de dag dat zij aan afnemer gemeld is of redelijkerwijs aan afnemer had kunnen blijken.
12.2 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist en/of onoordeelkundig gebruik van de door gebruiker geleverde goederen, noch voor de gevolgen van gebruik anders dan en/of in strijd met terzake door gebruiker gegeven adviezen en aanwijzingen. De door gebruiker gegeven adviezen en aanwijzingen ontslaat afnemer nimmer van de verplichting de geleverde zaken ook zelf te keuren met betrekking tot hun deugdelijkheid voor het beoogde gebruik. In alle gevallen rust op de afnemer de bewijslast dat de door gebruiker geleverde goederen wel juist en/of oordeelkundig respectievelijk
overeenkomstig de terzake door gebruiker gegeven aanwijzingen, en na deugdelijke eigen inspectie door afnemer, zijn gebruikt.
12.3 Afnemer vrijwaart gebruiker voor claims in verband met schade waarvoor gebruiker in de relatie met afnemer niet aansprakelijk is. Diensten, inlichtingen en adviezen, bijvoorbeeld terzake de gebruiksmogelijkheden van een zaak, worden door gebruiker naar beste weten gegeven, met inachtname van eventueel door hem verricht onderzoek en opgedane ervaring.
12.4. Zaken die door gebruiker zijn of worden ingekocht, en die voorzien zijn van erotisch beeldmateriaal op welke wijze dan ook, dienen te voldoen aan de nationale en internationale wettelijke- en maatschappelijke normen; in ieder geval dienen de producenten van beeldmateriaal in welke vorm dan ook, foto’s, bladen, video’s, dvd’s etc., er zorg voor te dragen dat de geportretteerden hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven en een minimum leeftijd hebben bereikt van 18 jaar of ouder.
12.5. De producenten dienen op eerste verzoek daartoe de zogenaamde modelreleases aan gebruiker ter beschikking te stellen; producenten dienen zich te vergewissen van de juistheid van deze modelreleases aan de hand van geldige identiteitspapieren en in ieder geval copieen van deze identiteitspapieren in het bezit te hebben.
12.6 Mochten auteursrechten geschonden zijn of modellen op welke wijze dan ook geen toestemming hebben gegeven en/of jonger zijn dan 18 jaar, dan is de producent volledig aansprakelijk voor de schade gebruiker c.q. haar afnemers hierdoor kunnen lijden; op haar beurt is gebruiker slechts gehouden aan haar afnemer(s) de schade te voldoen voorzover gebruiker haar schade kan verhalen op de producent(en) of bij gebreke daarvan, tot het maximum van ten hoogste het desbetreffende factuurbedrag.


13. Productaansprakelijkheid van de producent/toeleverancier
13.1 Producten die door gebruiker worden of zijn ingekocht en welke bestemd zijn om te worden gebruikt in de ruimste zin des woords, dienen te allen tijde te voldoen aan de nationale en internationale regelgeving op het gebied van (veiligheids) certificeringen en grondstoffen. De producent wordt geacht op de hoogte te zijn van certificeringseisen en eventueel verboden en/of voor de consument schadelijke grondstoffen. Deze eisen omvatten zowel nationale als internationale regels. Nationale, internationale en EU-regels worden geacht bij de producent bekend te zijn.
13.2 Indien gebruiker van nationale of internationale autoriteiten als milieu-inspecties, Economische Controle Diensten, Keuringsdiensten van Waren, Douanebeambten of andere overheidsfunctionarissen berichten ontvangt dat zich in de producten verboden stoffen bevinden of dat anderszins de papieren of de producten niet voldoen aan de geldende regelgeving, dan heeft gebruiker het recht de bestelde partijen op kosten van de producent c.q. toeleverancier te retourneren; de schade en kosten, waaronder de gevolgschade in de ruimste zin des woords, dienen te worden vergoed door de producent dan wel de toeleverancier die de regelgeving niet in acht heeft genomen.


14. Eigendoms- en auteursrechten, vrijwaring
14.1 Indien gebruiker nieuwe en oorspronkelijke zaken laat ontwerpen c.q. fabriceren dan bezit gebruiker hierop het eigendoms- c.q. auteursrecht. Het is alsdan verboden om op enigerlei wijze de zaken van gebruiker na te bootsen of de modellen en vormen te gebruiken, te verkopen of te leveren aan anderen.
14.2 Afnemer vrijwaart gebruiker voor alle aanspraken van derden terzake de door gebruiker geleverde goederen, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove nalatigheid van gebruiker en afnemer bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.
Afnemer vrijwaart gebruiker tevens tegen alle aanspraken van derden wegens gepretendeerde inbreuken door anderen op auteursrechten, octrooien of modellen en dergelijke.
14.3 Indien gebruiker uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst aan gebruiker toebehorende rechten (copyrights, world copyrights) of rechten van welke aard dan ook op film, video, dia en ander materiaal heeft verkocht aan afnemer, dan blijven die rechten het volledig eigendom van gebruiker totdat de afnemer volledig aan zijn financiële verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst jegens gebruiker heeft voldaan. Indien afnemer na in gebreke te zijn gesteld binnen 8 dagen na de ingebrekestelling niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, dan is gebruiker gerechtigd de overeenkomst per direct door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en komen de verkochte rechten, verbonden aan de ontbonden overeenkomst, gebruiker volledig toe. Afnemer zal alsdan niet gerechtigd zijn de teruggenomen rechten op wat voor wijze dan ook te gebruiken en gehouden zijn op ons eerste verzoek alle vervaardigde copieen en dergelijke aan gebruiker af te staan c.q. een schadevergoeding te voldoen aan gebruiker gelijk aan de hoogte van de verkoopprijs van de door afnemer gefabriceerde materialen.


15. Retourzendingen
15.1 Volgens bestelling geleverde producten worden door gebruiker niet teruggenomen tenzij anders wordt overeengekomen, in welk geval te allen tijde een ‘restocking-fee’ van 20% berekend wordt. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na voorafgaand overleg, terwijl deze zendingen steeds vergezeld dienen te gaan van een retouradvies, vermeldende de datum en nummer van de factuur waarmede de goederen zijn gefactureerd. Niet geadviseerde retourgoederen worden geweigerd. Retourgoederen moeten binnen zeven (7) dagen geretourneerd worden.
15.2 Retourzendingen zijn voor kosten van afnemer en op eigen risico. Indien zaken geheel of gedeeltelijk gebruikt zijn worden zij geacht te zijn goedgekeurd door afnemer.
15.3 In geval pakketten met zichtbare schade worden aangeboden aan afnemer en deze worden geaccepteerd door afnemer zonder dat hiervan een notitie wordt gemaakt naar de vervoerder, kan gebruiker voor de eventuele schade aan inhoud van deze pakketten niet aansprakelijk worden gesteld. Afnemer zal in deze gevallen zelf hiervoor de vervoerder aansprakelijk moeten stellen.


16. Ontbinding
16.1 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat afnemer nalatig blijft aan zijn verplichtingen jegens gebruiker te voldoen, ook al betreft dit verplichtingen zijdens afnemer uit een andere overeenkomst dan die waarvan gebruiker de uitvoering opschort of die welke de gebruiker ontbindt.
16.2 Gebruiker heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering terzake natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.


17. Overmacht
17.1 In geval gebruiker door overmacht verhinderd is te leveren, is gebruiker gerechtigd des verkiezend of de overeengekomen leveringstermijnen te verlengen met de duur der overmacht, ofwel de overeenkomst respectievelijk het niet uitgevoerde gedeelte daarvan te annuleren.
17.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de nakoming van een overeenkomst redelijkerwijze van gebruiker niet kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking, ongeval of ziekte van personeel, brand, bedrijfsstoring, inkrimping der productie, gebrek aan grondstoffen of verpakkingsmateriaal – gebruik van onjuiste grondstoffen, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer of andere bepalingen van overheidswege, alles ongeacht of deze omstandigheden zich voordoen in het bedrijf van gebruiker dan wel in enig ander bedrijf dat bij de uitvoering van de overeenkomst direct of indirect betrokken is. Onder overmacht wordt eveneens verstaan het niet leveren door buitenlandse firma’s om redenen gelegen buiten de invloedssfeer van gebruiker.


18. Taal
Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door de Nederlandse taal. In geval van een conflict tussen een buitenlandse vertaling van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, prevaleert deze Nederlandse versie, ongeacht of het een interpretatieconflict betreft of een inhoudelijk conflict.

 

19. Geschillen
19.1 De rechtsverhouding(en) tussen gebruiker en afnemer worden beheerst door Nederlands recht.
19.2 Geschillen voortvloeiende uit rechtsverhouding(en) tussen gebruiker en afnemer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank te Rotterdam. Niettegenstaande het voorgaande blijft het gebruiker vrij staan geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.